Publications, Patents & Talks.
All here.

Researcher ID I-5352-2012

42. Advanced Materials Interfaces in press (2021). [Link]

Bipolar Conduction and Giant Positive Magnetoresistance in Doped Metallic Titanium Oxide Heterostructures.

Ke Huang, Tao Wang, Mengjia Jin, Liang Wu, Junyao Floria Wang, Shengyao Li, Dong‐Chen Qi, Shuying Cheng Yangyang Li, Jingsheng Chen, Xiaozhong He, Changjian Li, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author Featured as front cover of the journal

41. ACS Applied Materials & Interfaces in press (2021). [Link]

Enhanced metal-insulator transition in freestanding VO2 down to 5 nm thickness.

Kun Han, Liang Wu#, Yu Cao, Hanyu Wang, Chen Ye, Ke Huang, M. Motapothula, Hongna Xing, Xinghua Li, Dong-Chen Qi, Xiao Li, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author

40. Applied Physics Reviews 7, 011401 (2020). [Link]

Tailoring magnetic order via atomically stacking 3d/5d electrons to achieve high-performance spintronic devices.

Ke Huang*, Liang Wu*, Maoyu Wang, Nyayabanta Swain1, M. Motapothula, Yongzheng Luo, Kun Han, Mingfeng Chen, Chen Ye, Allen Jian Yang, Huan Xu, Dong-chen Qi, Alpha T. N'Diaye11, Christos Panagopoulos, Daniel Primetzhofer, Lei Shen, Pinaki Sengupta, Jing Ma#, Zhenxing Feng, Ce-Wen Nan#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Featured article selected by the editor [AIP Scilight] https://doi.org/10.1063/10.0000508 Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2001.05821

39. Nature Communications 11, 3729 (2020). [Link]

Phase-controllable growth of ultrathin 2D magnetic FeTe crystals

Lixing Kang*, Chen Ye*, Xiaoxu Zhao*, Xieyu Zhou*, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong#, Wei Ji#, Xiao Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

38. Journal of the American Chemical Society 142, 6, 2948 (2020). [Link]

Controlled growth of 3R phase tantalum diselenide and its enhanced superconductivity

Ya Deng*, Yuanming Lai*, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu#, Stephen J. Pennycook#, X. Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

37. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

36. Advanced Science in press (2020). [Link]

Flexible quasi‐van der Waals ferroelectric hafnium‐based oxide for integrated high‐performance nonvolatile memory

Houfang Liu, Tianqi Lu, Yuxing Li, Zhenyi Ju, Ruiting Zhao, Jingzhou Li, Minghao Shao, Hainan Zhang, Renrong Liang, Xiao Renshaw Wang, Rui Guo, Jingsheng Chen, Yi Yang, Tian‐Ling Ren

35. Advanced Materials 31, 1901386 (2019). [Link]

Controlling Magnetic Properties of LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures by Stoichiometry and Electronic Reconstruction: Atomic-Scale Evidence.

M. S. Li†, C. H. Tang†, T. Paudel, D. S. Song, W. M. Lü, K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, X. Renshaw Wang#, P. Yang, Ariando, J. S. Chen, T. Venkatesan, E. Tsymbal, C. J. Li#, S. J. Pennycook# # Corresponding author

34. Chemistry of Materials 31, 7, 2320 (2019). [Link]

New Family of Plasmonic Photocatalysts without Noble Metals.

Dongyang Wan; Bixing Yan, Jianqiang Chen, Shuyang Wu, Jindui Hong, Dongsheng Song, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Shengwei Zeng, Zhen Huang, Changjian Li, Kun Han, Wenxiong Zhou, Yu Cao, Andrivo Rusydi, Stephen J Pennycook, Ping Yang, Ariando, Rong Xu, Qinghua Xu, X. Renshaw Wang#, T Venky Venkatesan# # Corresponding author

33. Materials today accepted (2019). [Link]

Tuning Perovskite Oxides by Strain: Electronic Structure, Properties, and Functions in (Electro)catalysis and Ferroelectricity.

Jonathan Hwang, Zhenxing Feng, Nenian Charles, Xiao Renshaw Wang, Dongkyu Lee, Kelsey A. Stoerzinger, Sokseiha Muy, Reshma R. Rao, Dongwook Lee, Ryan Jacobs, Dane Morgan, and Yang Shao-Horn

32. Journal of the American Ceramic Society 102, 1893-1903 (2019). [Link]

Low-temperature sintering of microwave ceramics with high Qf values through LiF addition.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xin Huang, Xiaofeng Liang, Huaiwu Zhang, Yuanxun Li, Ke Huang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

31. Journal of Alloys and Compounds 772, 40-48 (2019). [Link]

Improved microwave dielectric properties of CaMgSi2O6 ceramics through CuO doping.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xiaofeng Liang, Xin Huang, Yuanxun Li, Huaiwu Zhang, Chen Ye, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

30. Advanced Functional Materials in press (2019). [Link]

An Artificial Skyrmion Platform with Robust Tunability in Synthetic Antiferromagnetic Multilayers

Yong Li, Qiyuan Feng, Sihua Li, Ke Huang, Mangyuan Ma, Weiliang Gan, Haibiao Zhou, Xiangjun Jin, X. Renshaw Wang, Yalin Lu, Wen Siang Lew, Qingyou Lu, Fusheng Ma

29. Nature Communications 10, 3149 (2019). [Link]

Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs

Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen

28. Topics in Catalysis 61, 20, 2161-2174 (2018). [Link]

Speciation and Electronic Structure of La1−xSrxCoO3−δ During Oxygen Electrolysis.

Kelsey A. Stoerzinger#, X. Renshaw Wang#, Jonathan Hwang, Reshma R. Rao, Wesley T. Hong, C. M. Rouleau, Dongwook Lee, Yi Yu, Ethan J. Crumlin, Yang Shao-Horn # Equal contribution

27. Physical Review X 9, 011027 (2019). [Link]

Ferromagnetism and conductivity in atomically thin SrRuO3.

H. Boschker, T. Harada, T. Asaba, R. Ashoori, A.V. Boris, H. Hilgenkamp, C.R. Hughes, M.E. Holtz, L. Li, D.A. Muller, H. Nair, P. Reith, X. Renshaw Wang, D.G. Schlom, A. Soukiassian, J. Mannhart

26. Nature Communications 9, 1897 (2018). [Link]

Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite.

L.M. Zheng, X. Renshaw Wang#, W.M. Lü#, C.J. Li, T.R. Paudel, Z.Q. Liu, Z. Huang, S.W. Zeng, Kun Han, Z.H. Chen, X.P. Qiu, M.S. Li, Shize Yang, B. Yang, Matthew F. Chisholm, L.W. Martin, S.J. Pennycook, E.Y. Tsymbal, J.M.D. Coey & W.W. Cao # Corresponding author Featured as Nature Communications Editors’ Highlights

25. Nature Electronics 1, 172–177 (2018). [Link]

Electrical switching of the topological anomalous Hall effect in a non-collinear antiferromagnet above room temperature.

Z. Q. Liu, H. Chen, J. M. Wang, J. H. Liu, K. Wang, Z. X. Feng, H. Yan, X. R. Wang, C. B. Jiang, J. M. D. Coey & A. H. MacDonald

24. Materials Research Letters 6, 9, 501-507 (2018). [Link]

Ferromagnetism and matrix-dependent charge transfer in strained LaMnO3-LaCoO3 superlattices.

Liang Wu, Mingfeng Chen, Changjian Li, Jun Zhou, Lei Shen, Yujia Wang, Zhicheng Zhong, Ming Feng, Yujun Zhang, Kun Han, T. Venky Venkatesan, Stephen J. Pennycook, Pu Yu, Jing Ma#, X. Renshaw Wang# and Ce-Wen Nan # Corresponding author

23. Science Bulletin 63, 15, 945 (2018). [Link]

The role of strain and polar discontinuity in magnetism in LaMnO3/SrTiO3/LaAlO3(001) heterostructures.

Liang Wu, Changjian Li, Jing Ma, Cewen Nan, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author

22. Advanced Materials 108439, 1-22 (2018).

Interface-Engineering and Emergent Phenomena in Oxide Heterostructures.

Zhen Huang, Ariando#, Xiao Renshaw Wang, Andrivo Rusydi, Jingsheng Cheng, Hyunsoo Yang, Thirumalai Venkatesan#

21. Nature Photonics 12, 528-533 (2018). [Link]

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites.

Guankui Long , Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang , Mingyang Wei, Li Na Quan , Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka1, Grant Walters, Xiwen Gong , Jun Xing , Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy , Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong and Edward H. Sargent

20. ACS Applied Materials & Interfaces 9 (51), pp 44931–44937 (2017). [Link]

Interface-induced enhancement of ferromagnetism in insulating LaMnO3 ultrathin films.

Liang Wu;Changjian Li; Mingfeng Chen;Yujun Zhang;Kun Han;Shengwei Zeng;Xin Liu;Ji Ma;Chen Liu;Jiahui Chen;Jinxing Zhang; Ariando;T. Venkatesan;Stephen Pennycook;J.M.D. Coey;Lei Shen; Jing Ma#; X. Renshaw WANG#; Ce-wen Nan#. # Corresponding author

19. Review of Scientific Instruments 88,123706 (2017). [Link],[arXiv]

Analysing Magnetism Using Scanning SQUID Microscopy.

Pim Reith, Xiao Renshaw Wang#, and Hans Hilgenkamp. # corresponding author

18. Physical Review Letters 119, 156801 (2017). [Link]

Electron Accumulation and Emergent Magnetism in LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures.

Zuhuang Chen, Zhanghui Chen, Z. Q. Liu, M. E. Holtz, C. J. Li, X. Renshaw Wang, W. M. Lv, M. Motapothula, L. S. Fan, J. A. Turcaud, L. R. Dedon, C. Frederick, R. J. Xu, R. Gao, A. T. NDiaye, E. Arenholz, J. A. Mundy, T. Venkatesan, D. A. Muller, L.-W. Wang, J. Liu, L. W. Martin

17. Nanotechnology 29, 024002 (2017).

Metamaterials based on the phase transition of VO2.

Hongwei Liu, Junpeng Lyu, X. Renshaw WANG

Before joining NTU

16. Science Vol. 349 pp. 716-719 (2015). [Link]

Imaging and Control of Ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures.

X. Renshaw Wang# et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1409.0520 # corresponding author.

15. Nature Communications 2, 188 (2011). [Link]

Electronic Phase Separation at the LaAlO3/SrTiO3 Interface.

Ariando#, X. Wang# et al. # equally contributed with my PhD supervisor. ESI Highly Cited Paper.

14. Scientific Reports 5, 18282 (2015).

Parallel charge sheets of electron liquid and gas in La0.5Sr0.5TiO3 heterostructure.

X. Renshaw Wang# et al. (# corresponding author)

13. Phys.Rev. B. 84, 075312 (2011). [Link]

Magnetoresistance of 2D and 3D Electron Gas in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures: Influence of Magnetic Ordering, Interface Scattering and Dimensionality.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.5290

12. Appl. Phys. Lett. 98, 081916 (2011).(selected for the March 2011 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science - Virt. J. Ultrafast Sci.,Vol. 10, Issue 3/Condensed Matter Physics)

Static and Ultrafast Dynamics of Defects of SrTiO3 in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0551

11. Phys. Rev. Lett. 107, 146802 (2011)

Metal-Insulator Transition in SrTiO3-x Thin Film Induced by Frozen-out Carriers.

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, Y.L. Zhao, X. Wang et al.

10. Science Vol. 349 no. 6253 pp. 1202-1205 (2015). [Link]

Critical behavior at a dynamic vortex insulator-to-metal transition.

N. Poccia, T. I. Baturina, F. Coneri, C. G. Molenaar, X. Renshaw Wang, Ginestra Bianconi, Alexander Brinkman, Hans Hilgenkamp, Alexander A. Golubov, Valerii M. Vinokur.

9. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 28, 1267-1272 (2015).

Manipulating electronic states at oxide interfaces using focused micro X-rays from standard lab-sources.

N. Poccia#, A. Ricci, F. Coneri, M. Stehno, G. Campi, N. Demitri, G., X. Renshaw Wang#, H. Hilgenkamp Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0177 # corresponding author

8. Chem 2, 668–675 (2017). [Link]

The Role of Ru Redox in pH-Dependent Oxygen Evolution on Rutile Ruthenium Dioxide Surfaces.

Kelsey A. Stoerzinger, Reshma R. Rao, Xiao Renshaw Wang, Wesley T. Hong, Christopher M. Rouleau, and Yang Shao-Horn.

7. Nano Energy 36, 68-75 (2017).

Effect of oxygen adsorbability on the control of Li2O2 growth in Li-O2 batteries: Implications for cathode catalyst design.

Zhiyang Lyu, Lijun Yang, Yanping Luan, Xiao Renshaw Wang, Liangjun Wang, Zehua Hu, Junpeng Lu, Shuning Xiao, Feng Zhang, Xizhang Wang, Fengwei Huo, Wei Huang, Zheng Hu, Wei Chen.

6. Advanced Materials 29,1606165, 1-8 (2017). [Link]

Multi-nonvolatile state resistive switching arising from ferroelectricity and oxygen vacancy migration.

Weiming Lv, Changjian Li, L.M. Zheng, Juanxiu Xiao, Weinan Lin, Q. Li, X. Renshaw Wang, Z. Huang, S. W. Zeng, Kun Han, Wenxiong Zhou, Kaiyang Zeng, Jingsheng Chen, Ariando, Wenwu Cao, T. Venkatesan.

5. ACS Energy Letters 2, 876-881 (2017).

Orientation-Dependent Oxygen Evolution on RuO2 without Lattice Exchange.

Kelsey A. Stoerzinger, Oscar Diaz-Morales, Manuel Kolb, Reshma R. Rao, Rasmus Frydendal, Liang Qiao, Xiao Renshaw Wang, Niels Bendtsen Halck, Jan Rossmeisl, Heine Anton Hansen, Tejs Vegge, Ifan E. L. Stephens, Marc T.M. Koper, and Yang Shao-Horn.

4. Nature Communications 7, 11015 (2016).

Long-range magnetic coupling across a polar insulating layer.

W. M. Lu, S. Saha, X. Renshaw Wang et al.

3. Phys. Rev. Lett. 116, 257601 (2016).

Local electrical imaging of tetragonal domains and field-induced ferroelectric twin-walls in conducting SrTiO3.

H.J.H. Ma, S. Scharinger, S.W. Zeng, M. Lange, A. Stohr, X. Renshaw Wang et al.

2. Nature Communications 4, 1838 (2012). (Selected as Science Magazine Editors' Choice: Jelena Stajic, Unexpected Conductivity, Science 14 June 2013: Vol. 340 no. 6138 p. 1267).

Anisotropic Two Dimensional Electron Gas at the LaAlO3/SrTiO3 (110) Interface.

A. Annadi, Q. Zhang, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1208.6135

1. ACS Nano 7, 10572-01581 (2013).

Tuning the Interface Conductivity of LaAlO3/SrTiO3 Using Ion Beam Implications for Patterning.

Sinu Mathew, A. Annadi, Taw Kui Chan, Teguh Citra Asmara, Da Zhan, Xiao Renshaw Wang et al.

78. Advanced Materials Interfaces in press (2021). [Link]

Bipolar Conduction and Giant Positive Magnetoresistance in Doped Metallic Titanium Oxide Heterostructures.

Ke Huang, Tao Wang, Mengjia Jin, Liang Wu, Junyao Floria Wang, Shengyao Li, Dong‐Chen Qi, Shuying Cheng Yangyang Li, Jingsheng Chen, Xiaozhong He, Changjian Li, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author Featured as front cover of the journal

77. ACS Applied Materials & Interfaces in press (2021). [Link]

Enhanced metal-insulator transition in freestanding VO2 down to 5 nm thickness.

Kun Han, Liang Wu#, Yu Cao, Hanyu Wang, Chen Ye, Ke Huang, M. Motapothula, Hongna Xing, Xinghua Li, Dong-Chen Qi, Xiao Li, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author

76. Applied Physics Reviews 7, 011401 (2020). [Link]

Tailoring magnetic order via atomically stacking 3d/5d electrons to achieve high-performance spintronic devices.

Ke Huang*, Liang Wu*, Maoyu Wang, Nyayabanta Swain1, M. Motapothula, Yongzheng Luo, Kun Han, Mingfeng Chen, Chen Ye, Allen Jian Yang, Huan Xu, Dong-chen Qi, Alpha T. N'Diaye11, Christos Panagopoulos, Daniel Primetzhofer, Lei Shen, Pinaki Sengupta, Jing Ma#, Zhenxing Feng, Ce-Wen Nan#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Featured article selected by the editor [AIP Scilight] https://doi.org/10.1063/10.0000508 Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2001.05821

75. Nature Communications 11, 3729 (2020). [Link]

Phase-controllable growth of ultrathin 2D magnetic FeTe crystals

Lixing Kang*, Chen Ye*, Xiaoxu Zhao*, Xieyu Zhou*, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong#, Wei Ji#, Xiao Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

74. Journal of the American Chemical Society 142, 6, 2948 (2020). [Link]

Controlled growth of 3R phase tantalum diselenide and its enhanced superconductivity

Ya Deng*, Yuanming Lai*, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu#, Stephen J. Pennycook#, X. Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

73. Advanced Science in press (2020). [Link]

Flexible quasi‐van der Waals ferroelectric hafnium‐based oxide for integrated high‐performance nonvolatile memory

Houfang Liu, Tianqi Lu, Yuxing Li, Zhenyi Ju, Ruiting Zhao, Jingzhou Li, Minghao Shao, Hainan Zhang, Renrong Liang, Xiao Renshaw Wang, Rui Guo, Jingsheng Chen, Yi Yang, Tian‐Ling Ren

72. ACS Appl. Mater. Interfaces, in press (2020). [Link]

Nonvolatile multi-States memories for high-density data storage

Qiang Cao, Weiming Lü, Xiao Renshaw Wang, Xinwei Guan, Lan Wang, Shishen Yan, Tom Wu, and Xiaolin Wang

71. Physics Review Research, in press (2020). [Link]

Interfacial-hybridization-modified Ir ferromagnetism and electronic structure in LaMnO3/SrIrO3 superlattices

Yujun Zhang, Yong Zheng Luo, Liang Wu, Motohiro Suzuki, Yasuyuki Hirata, Kohei Yamagami, Kou Takubo, Keisuke Ikeda, Kohei Yamamoto, Akira Yasui, Naomi Kawamura, Chun Lin, Keisuke Koshiishi, Xin Liu, Jinxing Zhang, Yasushi Hotta, X. Renshaw Wang, Atsushi Fujimori, Yuanhua Lin, Cewen Nan, Lei Shen, and Hiroki Wadati

70. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

69. Advanced Materials 31, 1901386 (2019). [Link]

Controlling Magnetic Properties of LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures by Stoichiometry and Electronic Reconstruction: Atomic-Scale Evidence.

M. S. Li†, C. H. Tang†, T. Paudel, D. S. Song, W. M. Lü, K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, X. Renshaw Wang#, P. Yang, Ariando, J. S. Chen, T. Venkatesan, E. Tsymbal, C. J. Li#, S. J. Pennycook# # Corresponding author

68. Journal of Alloys and Compounds 772, 40-48 (2019). [Link]

Improved microwave dielectric properties of CaMgSi2O6 ceramics through CuO doping.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xiaofeng Liang, Xin Huang, Yuanxun Li, Huaiwu Zhang, Chen Ye, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

67. Journal of the American Ceramic Society 102, 1893-1903 (2019). [Link]

Low-temperature sintering of microwave ceramics with high Qf values through LiF addition.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xin Huang, Xiaofeng Liang, Huaiwu Zhang, Yuanxun Li, Ke Huang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

66. Chemistry of Materials 31,7,2320 (2019). [Link]

New Family of Plasmonic Photocatalysts without Noble Metals.

Dongyang Wan; Bixing Yan, Jianqiang Chen, Shuyang Wu, Jindui Hong, Dongsheng Song, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Shengwei Zeng, Zhen Huang, Changjian Li, Kun Han, Wenxiong Zhou, Yu Cao, Andrivo Rusydi, Stephen J Pennycook, Ping Yang, Ariando, Rong Xu, Qinghua Xu, X. Renshaw Wang#, T Venky Venkatesan# # Corresponding author

65. Physical Review X 9, 011027 (2019). [Link]

Ferromagnetism and conductivity in atomically thin SrRuO3.

H. Boschker, T. Harada, T. Asaba, R. Ashoori, A.V. Boris, H. Hilgenkamp, C.R. Hughes, M.E. Holtz, L. Li, D.A. Muller, H. Nair, P. Reith, X. Renshaw Wang, D.G. Schlom, A. Soukiassian, J. Mannhart

64. Advanced Functional Materials in press (2019). [Link]

An Artificial Skyrmion Platform with Robust Tunability in Synthetic Antiferromagnetic Multilayers

Yong Li, Qiyuan Feng, Sihua Li, Ke Huang, Mangyuan Ma, Weiliang Gan, Haibiao Zhou, Xiangjun Jin, X. Renshaw Wang, Yalin Lu, Wen Siang Lew, Qingyou Lu, Fusheng Ma

63. Nature Communications 10, 3149 (2019). [Link]

Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs

Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen

62. Materials today accepted (2019). [Link]

Tuning Perovskite Oxides by Strain: Electronic Structure, Properties, and Functions in (Electro)catalysis and Ferroelectricity.

Jonathan Hwang, Zhenxing Feng, Nenian Charles, Xiao Renshaw Wang, Dongkyu Lee, Kelsey A. Stoerzinger, Sokseiha Muy, Reshma R. Rao, Dongwook Lee, Ryan Jacobs, Dane Morgan, and Yang Shao-Horn

53. Nature Communications 9, 1897 (2018). [Link]

Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite.

L.M. Zheng, X. Renshaw Wang#, W.M. Lü#, C.J. Li, T.R. Paudel, Z.Q. Liu, Z. Huang, S.W. Zeng, Kun Han, Z.H. Chen, X.P. Qiu, M.S. Li, Shize Yang, B. Yang, Matthew F. Chisholm, L.W. Martin, S.J. Pennycook, E.Y. Tsymbal, J.M.D. Coey, and W.W. Cao # Corresponding author Selected as Nature Communications Editors’ Highlights

54. Nature Electronics 1, 172–177 (2018). [Link]

Electrical switching of the topological anomalous Hall effect in a non-collinear antiferromagnet above room temperature.

Z. Q. Liu, H. Chen, J. M. Wang, J. H. Liu, K. Wang, Z. X. Feng, H. Yan, X. R. Wang, C. B. Jiang, J. M. D. Coey, and A. H. MacDonald

55. Materials Research Letters 6, 9, 501-507 (2018). [Link]

Ferromagnetism and matrix-dependent charge transfer in strained LaMnO3-LaCoO3 superlattices.

Liang Wu, Mingfeng Chen, Changjian Li, Jun Zhou, Lei Shen, Yujia Wang, Zhicheng Zhong, Ming Feng, Yujun Zhang, Kun Han, T. Venky Venkatesan, Stephen J. Pennycook, Pu Yu, Jing Ma#, X. Renshaw Wang# and Ce-Wen Nan # Corresponding author

56. Science Bulletin 63, 15, 945 (2018). [Link]

The role of strain and polar discontinuity in magnetism in LaMnO3/SrTiO3/LaAlO3(001) heterostructures.

Liang Wu, Changjian Li, Jing Ma, Cewen Nan, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author

57. Advanced Materials 108439, 1-22 (2018).

Interface-Engineering and Emergent Phenomena in Oxide Heterostructures.

Zhen Huang, Ariando#, Xiao Renshaw Wang, Andrivo Rusydi, Jingsheng Cheng, Hyunsoo Yang, Thirumalai Venkatesan#

58. International Journal of Heat and Mass Transfer 126, 432-447 (2018).

Microstructure-based fractal models for heat and mass transport properties of cement paste.

P. Yu, Y.H. Duan, E. Chen, S.W. Tang#, X. Renshaw Wang

59. Nature Photonics 12, 528-533 (2018). [Link]

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites.

Guankui Long , Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang , Mingyang Wei, Li Na Quan , Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka1, Grant Walters, Xiwen Gong , Jun Xing , Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy , Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong and Edward H. Sargent

60. The Journal of Physical Chemistry 122, 20391-20401 (2018).

CO2 reactivity on cobalt-based perovskites.

J. Hwang, R. R. Rao, Y. Katayama, D. Lee, X. Renshaw Wang, Ethan Crumlin, T. Venky Venkatesan, Ho Nyung Lee, Yang Shao-horn

61. Topics in Catalysis 61, 20, 2161-2174 (2018). [Link]

Speciation and Electronic Structure of La1−xSrxCoO3−δ During Oxygen Electrolysis.

Kelsey A. Stoerzinger, X. Renshaw Wang#, Jonathan Hwang, Reshma R. Rao, Wesley T. Hong, C. M. Rouleau, Dongwook Lee, Yi Yu, Ethan J. Crumlin, Yang Shao-Horn # Equal contribution

52. ACS Applied Materials & Interfaces 10(11) 9774-9781 (2017).

A direct observation of room-temperature stable magnetism in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures.

Ming Yang, Ariando, JUN ZHOU, Teguh Citra Asmara, Peter Krueger, Xiao Jiang Yu, Xiao Wang, Cecilia Sanchez-Hanke, Yuan Ping Feng, T. Venkatesan, and Andrivo Rusydi

51. Nanotechnology 29, 024002 (2017).

Metamaterials based on the phase transition of VO2.

Hongwei Liu, Junpeng Lyu, X. Renshaw WANG

50. ACS Applied Materials & Interfaces 9 (51), pp 44931–44937 (2017). [Link]

Interface-induced enhancement of ferromagnetism in insulating LaMnO3 ultrathin films.

Liang Wu;Changjian Li; Mingfeng Chen;Yujun Zhang;Kun Han;Shengwei Zeng;Xin Liu;Ji Ma;Chen Liu;Jiahui Chen;Jinxing Zhang; Ariando;T. Venkatesan;Stephen Pennycook;J.M.D. Coey;Lei Shen; Jing Ma#; X. Renshaw WANG#; Ce-wen Nan#. # Corresponding author

49. Review of Scientific Instruments 88,123706 (2017). [Link],[arXiv]

Analysing magnetism using scanning SQUID microscopy.

Pim Reith, Xiao Renshaw Wang#, and Hans Hilgenkamp. # corresponding author

48. Chemistry of Materials 29(23) 9990 (2017).

Decreasing the Hydroxylation Affinity of La1–xSrxMnO3 Perovskites To Promote Oxygen Reduction Electrocatalysis.

Kelsey A. Stoerzinger, Wesley T. Hong, Xiao Renshaw Wang, Reshma R. Rao, Srinivas Bengaluru Subramanyam, Changjian Li, Ariando, T. Venkatesan, Qiang Liu, Ethan J. Crumlin, Kripa K. Varanasi, and Yang Shao-Horn

47. Scientific Reports 7, 13304 (2017).

Diffusion and distribution of deuterium in scandium deuteride thin films under irradiation of deuterium ion beam.

Tao Wang, Jidong Long, Shiwei Wang, Zhen Yang, Jie Li, Gang Huang, Linwen Zhang, Allen Jian Yang & Xiao Renshaw Wang.

46. Physical Review Letters 119, 156801 (2017). [Link]

Electron Accumulation and Emergent Magnetism in LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures.

Zuhuang Chen, Zhanghui Chen, Z. Q. Liu, M. E. Holtz, C. J. Li, X. Renshaw Wang, W. M. Lv, M. Motapothula, L. S. Fan, J. A. Turcaud, L. R. Dedon, C. Frederick, R. J. Xu, R. Gao, A. T. NDiaye, E. Arenholz, J. A. Mundy, T. Venkatesan, D. A. Muller, L.-W. Wang, J. Liu, L. W. Martin

45. Physical Review Materials (R) 1, 011601(R) (2017).

Electrical properties and subband occupancy at the (La,Sr)(Al,Ta)O3/SrTiO3 interface.

K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, M. Yang, C. J. Li, W. X. Zhou, X. Renshaw Wang, T. Venkatesan, J. M. D. Coey, M. Goiran, W. Escoffier, and Ariando.

44. Chem 2, 668–675 (2017). [Link]

The Role of Ru Redox in pH-Dependent Oxygen Evolution on Rutile Ruthenium Dioxide Surfaces.

Kelsey A. Stoerzinger, Reshma R. Rao, Xiao Renshaw Wang, Wesley T. Hong, Christopher M. Rouleau, and Yang Shao-Horn.

43. Nano Energy 36, 68-75 (2017).

Effect of oxygen adsorbability on the control of Li2O2 growth in Li-O2 batteries: Implications for cathode catalyst design.

Zhiyang Lyu, Lijun Yang, Yanping Luan, Xiao Renshaw Wang, Liangjun Wang, Zehua Hu, Junpeng Lu, Shuning Xiao, Feng Zhang, Xizhang Wang, Fengwei Huo, Wei Huang, Zheng Hu, Wei Chen.

42. Advanced Materials 29,1606165, 1-8 (2017). [Link]

Multi-nonvolatile state resistive switching arising from ferroelectricity and oxygen vacancy migration.

Weiming Lv, Changjian Li, L.M. Zheng, Juanxiu Xiao, Weinan Lin, Q. Li, X. Renshaw Wang, Z. Huang, S. W. Zeng, Kun Han, Wenxiong Zhou, Kaiyang Zeng, Jingsheng Chen, Ariando, Wenwu Cao, T. Venkatesan.

41. ACS Energy Letters 2, 876-881 (2017).

Orientation-Dependent Oxygen Evolution on RuO2 without Lattice Exchange.

Kelsey A. Stoerzinger, Oscar Diaz-Morales, Manuel Kolb, Reshma R. Rao, Rasmus Frydendal, Liang Qiao, Xiao Renshaw Wang, Niels Bendtsen Halck, Jan Rossmeisl, Heine Anton Hansen, Tejs Vegge, Ifan E. L. Stephens, Marc T.M. Koper, and Yang Shao-Horn.

40. Nature Communications 7, 11015 (2016).

Long-range magnetic coupling across a polar insulating layer.

W. M. Lu, S. Saha, X. Renshaw Wang et al.

39. Phys. Rev. Lett. 116, 257601 (2016).

Local electrical imaging of tetragonal domains and field-induced ferroelectric twin-walls in conducting SrTiO3.

H.J.H. Ma, S. Scharinger, S.W. Zeng, M. Lange, A. Stohr, X.Renshaw Wang et al.

38. Superconductor Science and Technology 29, 035001 (2016).

Ramp-edge junctions between superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 and La1.85Sr0.15CuO4.

M. Hoek, F. Coneri, X. Renshaw Wang, H. Hilgenkamp.

37. The Journal of Physical Chemistry Letters 7, 244-249 (2016).

Kinetics of oxygen surface exchange on epitaxial Ruddlesden-Popper phases and correlations to first-principles descriptors.

Y-L. Lee, D. Lee, X. Renshaw Wang, H. N. Lee, D. Morgan, Y. Shao-Horn.

36. MRS Communications 6, 204–209 (2016).

Enhancement of oxygen surface exchange on epitaxial La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ thin films using advanced heterostructured oxide interface engineering.

Dongkyu Lee, Yueh-Lin Lee, and Xiao Renshaw Wang, Dane Morgan, Yang Shao-Horn.

35. Science Vol. 349 pp. 716-719 (2015). [Link]

Imaging and Control of Ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures.

X. Renshaw Wang# et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1409.0520 # corresponding author.

34. Scientific Reports 5, 18282 (2015).

Parallel charge sheets of electron liquid and gas in La0.5Sr0.5TiO3 heterostructure.

X. Renshaw Wang# et al. # corresponding author.

33. Science Vol. 349 no. 6253 pp. 1202-1205 (2015). [Link]

Critical behavior at a dynamic vortex insulator-to-metal transition.

N. Poccia, T. I. Baturina, F. Coneri, C. G. Molenaar, X. Renshaw Wang, Ginestra Bianconi, Alexander Brinkman, Hans Hilgenkamp, Alexander A. Golubov, Valerii M. Vinokur.

32. APL materials 3. 0806101 (2015).

Strain accommodation through facet matching in La1.85Sr0.15CuO4/Nd1.85Ce0.15CuO4 ramp-edge junctions

M. Hoek, F. Coneri, N. Poccia, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06598

31. Scientific Reports 5, 13314 (2015).

Tailoring the two-dimensional electron gas at polar ABO3/SrTiO3 interfaces for oxide electronics.

C. J. Li, Z. Q. Liu, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

30. Scientific Reports 5, 8677 (2015).

Analysis of low-field isotropic vortex glass containing vortex groups in YBa2Cu3O7-x thin films visualized by scanning SQUID microscopy.

F. S. Wells, A. V. Pan, X. Renshaw Wang, S. A. Fedoseev, and H. Hilgenkamp

29. Advanced Materials Interfaces 2, 1400437 (2015).

Nature of electron scattering in LaAlO3/SrTiO3 interfaces near the critical thickness.

C. J. Li, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

28. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 28, 1267-1272 (2015).

Manipulating electronic states at oxide interfaces using focused micro X-rays from standard lab-sources.

N. Poccia#, A. Ricci, F. Coneri, M. Stehno, G. Campi, N. Demitri, G., X. Renshaw Wang#, H. Hilgenkamp Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0177 # corresponding author

27. Superconducting Science & Technology 27, 044017 (2014).

Effect of high oxygen pressure annealing on superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 thin films by pulsed laser deposition from Cu-enriched targets.

M. Hoek, F. Coneri, D. P. Leusink, P. D. Erkes. X. Renshaw Wang and H. Hilgenkamp. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06613

26. Phys. Rev. B 90, 125156 (2014).

Biaxial strain induced transport property changes in different atomically tailored SrTiO3-based systems.

Z. Hang, Z. Q. Liu, M. Yang, S. W. Zeng, A. Annadi, W. M. Lu, X. L. Tan, P. F. Chen, L. Sun, X. Renshaw Wang et al.

25. Journal of Applied Physics 115, 213706 (2014).

Large Spectral Weight Transfer in Optical Conductivity of SrTiO3 Induced by Intrinsic Vacancies.

T. C. Asmara, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1206.6686

24. Phys. Rev. B - RapidCommunications 88, 161107(2013).

Conducting channel at the LaAlO3/SrTiO3 interface.

Z. Huang, X. Renshaw Wang et al.

23. Phys. Rev. B - Rapid Communications 87, 201102(2013) .

Fourfold Oscillation in Anisotropic Magnetoresistance and Planar Hall Effect at the LAO/STO Heterointerfaces: Effect of Carrier Confinement on Magnetic Interaction.

Annadi, Z. Huang, K. Gopinadhan, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1304.1619

22. ACS Nano 7, 10572-01581 (2013).

Tuning the Interface Conductivity of LaAlO3/SrTiO3 Using Ion Beam Implications for Patterning.

Sinu Mathew, A. Annadi, Taw Kui Chan, Teguh Citra Asmara, Da Zhan, Xiao Renshaw Wang et al.

21. Nature Communications 4, 1838 (2012). (Selected as Science Magazine Editors' Choice: Unexpected Conductivity, Science 14 June 2013: Vol. 340 no. 6138 p. 1267).

Anisotropic Two Dimensional Electron Gas at the LaAlO3/SrTiO3 (110) Interface.

A. Annadi, Q. Zhang, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1208.6135

20. Phys. Rev. B 86, 045124 (2012).

Metallic State in La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films with n-type Charge Carriers.

S.W. Zeng, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1207.5914

19. Appl. Phys. Lett. 101, 183105 (2012).

Large Room-temperature Quantum Linear Magnetoresistance in Multilayered Epitaxial Graphene: Evidence for Two-dimensional Magnetotransport.

R. S. Singh, Xiao Wang et al.

18. Phys. Rev. B 85, 155114 (2012).

Magnetic-field Induced Resistivity Minimum with In-plane Linear Magnetoresistance of the Fermi Liquid in SrTiO3-x Single Crystals.

Z.Q. Liu, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1205.1305

17. AIP Advances 2, 012147 (2012).

Atomically Flat Interface Between A Single-terminated LaAlO3 Substrate And SrTiO3 Thin Film Is Insulating.

Z. Q. Liu, Z. Huang, W. M. Lü, K. Gopinadhan, X. Wang et al.

16. Review of Scientific Instruments 83, 063302 (2012).

Electrical Shielding Box Measurement of the Negative Hydrogen Beam from Penning Ion Gauge Ion Source.

T. Wang, Z. Yang, P. Dong, J. D. long, X. Z. He, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

15. Superconductor Science and Technology 25, 124003 (2012).

The Influence of La Substitution and Oxygen Reduction in Ambipolar La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films.

S.W. Zeng, Z. Huang, X. Wang et al.

14. Appl. Phys. Lett, 101, 223105 (2012).

Tailoring the Electronic Properties of SrRuO3 Films in SrRuO3/LaAlO3 Superlattices

Z. Q. Liu, Y. Ming, W. M. Lu, Z. Huang, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

13. Phys. Rev. B 86, 085450 (2012)

Electronic Correlation and Strain Effects at the Interfaces Between Polar and Nonpolar Complex Oxides

A. Annadi, A. Putra, Z. Q. Liu, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1208.0410

11. Appl. Phys. Lett. 101, 231604 (2012)

Evolution of Variable Range Hopping in Strongly Localized Two Dimensional Electron Gas at NdAlO3/SrTiO3 (100) Heterointerfaces.

A. Annadi, A. Putra, A. Srivastava, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.1411

11. Nature Communications 2, 188 (2011). [Link]

Electronic Phase Separation at the LaAlO3/SrTiO3 Interface.

Ariando#, X. Wang# et al. # equally contributed with my PhD supervisor. ESI Highly Cited Paper.

10. Phys.Rev. B. 84, 075312 (2011). [Link]

Magnetoresistance of 2D and 3D Electron Gas in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures: Influence of Magnetic Ordering, Interface Scattering and Dimensionality.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.5290

9. Appl. Phys. Lett. 98, 081916 (2011).(selected for the March 2011 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science - Virt. J. Ultrafast Sci.,Vol. 10, Issue 3/Condensed Matter Physics)

Static and Ultrafast Dynamics of Defects of SrTiO3 in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0551

8. Phys. Rev. Lett. 107, 146802 (2011)

Metal-Insulator Transition in SrTiO3-x Thin Film Induced by Frozen-out Carriers.

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, Y.L. Zhao, X. Wang et al.

7. Appl. Phys. Lett. 99, 172103 (2011) (Journal highlight).

Metal-Insulator Transition at A Depleted LaAlO3/SrTiO3 Interface: Evidence for Charge Transfer Variations Induced by SrTiO3 Phase Transitions.

W.M. Lü, X. Wang et al.

6. Appl. Phys. Lett. 99, 012112 (2011)

Electrical Measurement of Non-destructively p-type Doped Graphene Using Molybdenum Trioxide.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al.

5. Appl. Phys. Lett. 98, 193113 (2011)

Room Temperature Ferromagnetism in Partially Hydrogenated Epitaxial Graphene.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

4. Appl. Phys. Lett. 98, 041904 (2011)

Defect Dynamics and Spectral Observation of Twinning in Single Crystalline LaAlO3 under Sub-Bandgap Excitation.

J.Q. Chen, X. Wang et al.

3. Phys. Rev. B. 84, 165106 (2011).

Reversible metal-insulator transition in LaAlO3 thin films mediated by intragap defects: An alternative mechanism for resistive switching

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

2. AIP Advances 1, 022109 (2011).

A New Route to Graphene Processing by Selective Laser Ablation.

S. Dhar, A.R. Barman, G.X. Ni, X. Wang et al.

1. Appl. Phys. Lett. 97, 203112 (2010).

Rayleigh-instability-driven Simultaneous Morphological and Compositional Transformation from Co Nanowires to CoO Octahedra.

X.H. Huang, Z.Y. Zhan, X. Wang et al.

2021

78. Advanced Materials Interfaces in press (2021). [Link]

Bipolar Conduction and Giant Positive Magnetoresistance in Doped Metallic Titanium Oxide Heterostructures.

Ke Huang, Tao Wang, Mengjia Jin, Liang Wu, Junyao Floria Wang, Shengyao Li, Dong‐Chen Qi, Shuying Cheng Yangyang Li, Jingsheng Chen, Xiaozhong He, Changjian Li, Stephen J. Pennycook, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author Featured as front cover of the journal

77. ACS Applied Materials & Interfaces in press (2021). [Link]

Enhanced metal-insulator transition in freestanding VO2 down to 5 nm thickness.

Kun Han, Liang Wu#, Yu Cao, Hanyu Wang, Chen Ye, Ke Huang, M. Motapothula, Hongna Xing, Xinghua Li, Dong-Chen Qi, Xiao Li, X. Renshaw WANG#. # Corresponding author

2020

76. Applied Physics Reviews 7, 011401 (2020). [Link]

Tailoring magnetic order via atomically stacking 3d/5d electrons to achieve high-performance spintronic devices.

Ke Huang*, Liang Wu*, Maoyu Wang, Nyayabanta Swain1, M. Motapothula, Yongzheng Luo, Kun Han, Mingfeng Chen, Chen Ye, Allen Jian Yang, Huan Xu, Dong-chen Qi, Alpha T. N'Diaye11, Christos Panagopoulos, Daniel Primetzhofer, Lei Shen, Pinaki Sengupta, Jing Ma#, Zhenxing Feng, Ce-Wen Nan#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Featured article selected by the editor [AIP Scilight] https://doi.org/10.1063/10.0000508 Author's version on arXiv: https://arxiv.org/abs/2001.05821

75. Nature Communications 11, 3729 (2020). [Link]

Phase-controllable growth of ultrathin 2D magnetic FeTe crystals

Lixing Kang*, Chen Ye*, Xiaoxu Zhao*, Xieyu Zhou*, Junxiong Hu, Qiao Li, Qingling Ouyang, Jiefu Yang, Dianyi Hu, Jieqiong Chen, Xun Cao, Yong Zhang, Manzhang Xu, Jun Di, Dan Tian, Pin Song, Govindan Kutty, Qingsheng Zeng, Qundong Fu, Ya Deng, Jiadong Zhou, Stephen J. Pennycook, Ariando Ariando, Feng Miao, Guo Hong, Yizhong Huang, Ken-Tye Yong#, Wei Ji#, Xiao Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

74. Journal of the American Chemical Society 142, 6, 2948 (2020). [Link]

Controlled growth of 3R phase tantalum diselenide and its enhanced superconductivity

Ya Deng*, Yuanming Lai*, Xiaoxu Zhao, Chao Zhu, Ke Huang, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Qingsheng Zeng, Ruihuan Duan, Qundong Fu, Lixing Kang, Yang Liu#, Stephen J. Pennycook#, X. Renshaw Wang#, Zheng Liu# # Corresponding author * Equal contribution

73. Advanced Science in press (2020). [Link]

Flexible quasi‐van der Waals ferroelectric hafnium‐based oxide for integrated high‐performance nonvolatile memory

Houfang Liu, Tianqi Lu, Yuxing Li, Zhenyi Ju, Ruiting Zhao, Jingzhou Li, Minghao Shao, Hainan Zhang, Renrong Liang, Xiao Renshaw Wang, Rui Guo, Jingsheng Chen, Yi Yang, Tian‐Ling Ren

72. ACS Appl. Mater. Interfaces, in press (2020). [Link]

Nonvolatile multi-States memories for high-density data storage

Qiang Cao, Weiming Lü, Xiao Renshaw Wang, Xinwei Guan, Lan Wang, Shishen Yan, Tom Wu, and Xiaolin Wang

71. Physics Review Research, in press (2020). [Link]

Interfacial-hybridization-modified Ir ferromagnetism and electronic structure in LaMnO3/SrIrO3 superlattices

Yujun Zhang, Yong Zheng Luo, Liang Wu, Motohiro Suzuki, Yasuyuki Hirata, Kohei Yamagami, Kou Takubo, Keisuke Ikeda, Kohei Yamamoto, Akira Yasui, Naomi Kawamura, Chun Lin, Keisuke Koshiishi, Xin Liu, Jinxing Zhang, Yasushi Hotta, X. Renshaw Wang, Atsushi Fujimori, Yuanhua Lin, Cewen Nan, Lei Shen, and Hiroki Wadati

2019

70. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

69. Advanced Materials 31, 1901386 (2019). [Link]

Controlling Magnetic Properties of LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures by Stoichiometry and Electronic Reconstruction: Atomic-Scale Evidence.

M. S. Li†, C. H. Tang†, T. Paudel, D. S. Song, W. M. Lü, K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, X. Renshaw Wang#, P. Yang, Ariando, J. S. Chen, T. Venkatesan, E. Tsymbal, C. J. Li#, S. J. Pennycook# # Corresponding author

68. Advanced Functional Materials in press (2019). [Link]

An Artificial Skyrmion Platform with Robust Tunability in Synthetic Antiferromagnetic Multilayers

Yong Li, Qiyuan Feng, Sihua Li, Ke Huang, Mangyuan Ma, Weiliang Gan, Haibiao Zhou, Xiangjun Jin, X. Renshaw Wang, Yalin Lu, Wen Siang Lew, Qingyou Lu, Fusheng Ma

67. Nature Communications 10, 3149 (2019). [Link]

Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs

Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen

66. Chemistry of Materials 31,7,2320 (2019). [Link]

New Family of Plasmonic Photocatalysts without Noble Metals.

Dongyang Wan; Bixing Yan, Jianqiang Chen, Shuyang Wu, Jindui Hong, Dongsheng Song, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Shengwei Zeng, Zhen Huang, Changjian Li, Kun Han, Wenxiong Zhou, Yu Cao, Andrivo Rusydi, Stephen J Pennycook, Ping Yang, Ariando, Rong Xu, Qinghua Xu, X. Renshaw Wang#, T Venky Venkatesan# # Corresponding author

65. Physical Review X 9, 011027 (2019). [Link]

Ferromagnetism and conductivity in atomically thin SrRuO3.

H. Boschker, T. Harada, T. Asaba, R. Ashoori, A.V. Boris, H. Hilgenkamp, C.R. Hughes, M.E. Holtz, L. Li, D.A. Muller, H. Nair, P. Reith, X. Renshaw Wang, D.G. Schlom, A. Soukiassian, J. Mannhart

64. Journal of Alloys and Compounds 772, 40-48 (2019). [Link]

Improved microwave dielectric properties of CaMgSi2O6 ceramics through CuO doping.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xiaofeng Liang, Xin Huang, Yuanxun Li, Huaiwu Zhang, Chen Ye, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

63. Journal of the American Ceramic Society 102, 1893-1903 (2019). [Link]

Low-temperature sintering of microwave ceramics with high Qf values through LiF addition.

Yuanming Lai, Hua Su#, Gang Wang, Xiaoli Tang, Xin Huang, Xiaofeng Liang, Huaiwu Zhang, Yuanxun Li, Ke Huang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author

62. Materials today accepted (2019). [Link]

Tuning Perovskite Oxides by Strain: Electronic Structure, Properties, and Functions in (Electro)catalysis and Ferroelectricity.

Jonathan Hwang, Zhenxing Feng, Nenian Charles, Xiao Renshaw Wang, Dongkyu Lee, Kelsey A. Stoerzinger, Sokseiha Muy, Reshma R. Rao, Dongwook Lee, Ryan Jacobs, Dane Morgan, and Yang Shao-Horn

2018

61. Nature Communications 9, 1897 (2018). [Link]

Ambipolar ferromagnetism by electrostatic doping of a manganite.

L.M. Zheng, X. Renshaw Wang#, W.M. Lü#, C.J. Li, T.R. Paudel, Z.Q. Liu, Z. Huang, S.W. Zeng, Kun Han, Z.H. Chen, X.P. Qiu, M.S. Li, Shize Yang, B. Yang, Matthew F. Chisholm, L.W. Martin, S.J. Pennycook, E.Y. Tsymbal, J.M.D. Coey & W.W. Cao # Corresponding author Selected as Nature Communications Editors’ Highlights

60. Topics in Catalysis 61, 20, 2161-2174 (2018). [Link]

Speciation and Electronic Structure of La1−xSrxCoO3−δ During Oxygen Electrolysis.

Kelsey A. Stoerzinger, X. Renshaw Wang#, Jonathan Hwang, Reshma R. Rao, Wesley T. Hong, C. M. Rouleau, Dongwook Lee, Yi Yu, Ethan J. Crumlin, Yang Shao-Horn # Equal contribution

59. Nature Electronics 1, 172–177 (2018). [Link]

Electrical switching of the topological anomalous Hall effect in a non-collinear antiferromagnet above room temperature.

Z. Q. Liu, H. Chen, J. M. Wang, J. H. Liu, K. Wang, Z. X. Feng, H. Yan, X. R. Wang, C. B. Jiang, J. M. D. Coey & A. H. MacDonald

58. Materials Research Letters 6, 9, 501-507 (2018). [Link]

Ferromagnetism and matrix-dependent charge transfer in strained LaMnO3-LaCoO3 superlattices.

Liang Wu, Mingfeng Chen, Changjian Li, Jun Zhou, Lei Shen, Yujia Wang, Zhicheng Zhong, Ming Feng, Yujun Zhang, Kun Han, T. Venky Venkatesan, Stephen J. Pennycook, Pu Yu, Jing Ma#, X. Renshaw Wang# and Ce-Wen Nan # Corresponding author

57. Science Bulletin 63, 15, 949-951 (2018). [Link]

The role of strain and polar discontinuity in magnetism in LaMnO3/SrTiO3/LaAlO3(001) heterostructures.

Liang Wu, Changjian Li, Jing Ma, Cewen Nan, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author

56. Advanced Materials 108439, 1-22 (2018).

Interface-Engineering and Emergent Phenomena in Oxide Heterostructures.

Zhen Huang, Ariando#, Xiao Renshaw Wang, Andrivo Rusydi, Jingsheng Cheng, Hyunsoo Yang, Thirumalai Venkatesan#

55. International Journal of Heat and Mass Transfer 126, 432-447 (2018).

Microstructure-based fractal models for heat and mass transport properties of cement paste.

P. Yu, Y.H. Duan, E. Chen, S.W. Tang#, X. Renshaw Wang

54. Nature Photonics 12, 528-533 (2018). [Link]

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites.

Guankui Long , Chongyun Jiang, Randy Sabatini, Zhenyu Yang , Mingyang Wei, Li Na Quan , Qiuming Liang, Abdullah Rasmita, Mikhail Askerka1, Grant Walters, Xiwen Gong , Jun Xing , Xinglin Wen, Rafael Quintero-Bermudez, Haifeng Yuan, Guichuan Xing, X. Renshaw Wang, Datong Song, Oleksandr Voznyy , Mingtao Zhang, Sjoerd Hoogland, Weibo Gao, Qihua Xiong and Edward H. Sargent

53. The Journal of Physical Chemistry 122, 20391-20401 (2018).

CO2 reactivity on cobalt-based perovskites.

J. Hwang, R. R. Rao, Y. Katayama, D. Lee, X. Renshaw Wang, Ethan Crumlin, T. Venky Venktatesan, Ho Nyung Lee, Yang Shao-horn

2017

52. ACS Applied Materials & Interfaces 10(11) 9774-9781 (2017).

A direct observation of room-temperature stable magnetism in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures.

Ming Yang, Ariando, JUN ZHOU, Teguh Citra Asmara, Peter Krueger, Xiao Jiang Yu, Xiao Wang, Cecilia Sanchez-Hanke, Yuan Ping Feng, T. Venkatesan, and Andrivo Rusydi

51. Nanotechnology 29, 024002 (2017).

Metamaterials based on the phase transition of VO2.

Hongwei Liu, Junpeng Lyu, X. Renshaw WANG

50. ACS Applied Materials & Interfaces 9 (51), pp 44931–44937 (2017). [Link]

Interface-induced enhancement of ferromagnetism in insulating LaMnO3 ultrathin films.

Liang Wu;Changjian Li; Mingfeng Chen;Yujun Zhang;Kun Han;Shengwei Zeng;Xin Liu;Ji Ma;Chen Liu;Jiahui Chen;Jinxing Zhang; Ariando;T. Venkatesan;Stephen Pennycook;J.M.D. Coey;Lei Shen; Jing Ma#; X. Renshaw WANG#; Ce-wen Nan#. # Corresponding author

49. Review of Scientific Instruments 88,123706 (2017). [Link],[arXiv]

Analysing Magnetism Using Scanning SQUID Microscopy.

Pim Reith, Xiao Renshaw Wang#, and Hans Hilgenkamp. # corresponding author

48. Chemistry of Materials 29(23) 9990 (2017).

Decreasing the Hydroxylation Affinity of La1–xSrxMnO3 Perovskites To Promote Oxygen Reduction Electrocatalysis.

Kelsey A. Stoerzinger, Wesley T. Hong, Xiao Renshaw Wang, Reshma R. Rao, Srinivas Bengaluru Subramanyam, Changjian Li, Ariando, T. Venkatesan, Qiang Liu, Ethan J. Crumlin, Kripa K. Varanasi, and Yang Shao-Horn

47. Scientific Reports 7, 13304 (2017).

Diffusion and distribution of deuterium in scandium deuteride thin films under irradiation of deuterium ion beam.

Tao Wang, Jidong Long, Shiwei Wang, Zhen Yang, Jie Li, Gang Huang, Linwen Zhang, Allen Jian Yang & Xiao Renshaw Wang.

46. Physical Review Letters 119, 156801 (2017). [Link]

Electron Accumulation and Emergent Magnetism in LaMnO3/SrTiO3 Heterostructures.

Zuhuang Chen, Zhanghui Chen, Z. Q. Liu, M. E. Holtz, C. J. Li, X. Renshaw Wang, W. M. Lv, M. Motapothula, L. S. Fan, J. A. Turcaud, L. R. Dedon, C. Frederick, R. J. Xu, R. Gao, A. T. NDiaye, E. Arenholz, J. A. Mundy, T. Venkatesan, D. A. Muller, L.-W. Wang, J. Liu, L. W. Martin

45. Physical Review Materials (R) 1, 011601(R) (2017).

Electrical properties and subband occupancy at the (La,Sr)(Al,Ta)O3/SrTiO3 interface.

K. Han, Z. Huang, S. W. Zeng, M. Yang, C. J. Li, W. X. Zhou, X. Renshaw Wang, T. Venkatesan, J. M. D. Coey, M. Goiran, W. Escoffier, and Ariando.

44. Chem 2, 668–675 (2017). [Link]

The Role of Ru Redox in pH-Dependent Oxygen Evolution on Rutile Ruthenium Dioxide Surfaces.

Kelsey A. Stoerzinger, Reshma R. Rao, Xiao Renshaw Wang, Wesley T. Hong, Christopher M. Rouleau, and Yang Shao-Horn.

43. Nano Energy 36, 68-75 (2017).

Effect of oxygen adsorbability on the control of Li2O2 growth in Li-O2 batteries: Implications for cathode catalyst design.

Zhiyang Lyu, Lijun Yang, Yanping Luan, Xiao Renshaw Wang, Liangjun Wang, Zehua Hu, Junpeng Lu, Shuning Xiao, Feng Zhang, Xizhang Wang, Fengwei Huo, Wei Huang, Zheng Hu, Wei Chen.

42. Advanced Materials 29,1606165, 1-8 (2017). [Link]

Multi-nonvolatile state resistive switching arising from ferroelectricity and oxygen vacancy migration.

Weiming Lv, Changjian Li, L.M. Zheng, Juanxiu Xiao, Weinan Lin, Q. Li, X. Renshaw Wang, Z. Huang, S. W. Zeng, Kun Han, Wenxiong Zhou, Kaiyang Zeng, Jingsheng Chen, Ariando, Wenwu Cao, T. Venkatesan.

41. ACS Energy Letters 2, 876-881 (2017).

Orientation-Dependent Oxygen Evolution on RuO2 without Lattice Exchange.

Kelsey A. Stoerzinger, Oscar Diaz-Morales, Manuel Kolb, Reshma R. Rao, Rasmus Frydendal, Liang Qiao, Xiao Renshaw Wang, Niels Bendtsen Halck, Jan Rossmeisl, Heine Anton Hansen, Tejs Vegge, Ifan E. L. Stephens, Marc T.M. Koper, and Yang Shao-Horn.

2016

40. Nature Communications 7, 11015 (2016).

Long-range magnetic coupling across a polar insulating layer.

W. M. Lu, S. Saha, X. Renshaw Wang et al.

39. Phys. Rev. Lett. 116, 257601 (2016).

Local electrical imaging of tetragonal domains and field-induced ferroelectric twin-walls in conducting SrTiO3.

H.J.H. Ma, S. Scharinger, S.W. Zeng, M. Lange, A. Stohr, X. Renshaw Wang et al.

38. Superconductor Science and Technology 29, 035001 (2016).

Ramp-edge junctions between superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 and La1.85Sr0.15CuO4.

M. Hoek, F. Coneri, X. Renshaw Wang, H. Hilgenkamp.

37. The Journal of Physical Chemistry Letters 7, 244-249 (2016).

Kinetics of oxygen surface exchange on epitaxial Ruddlesden-Popper phases and correlations to first-principles descriptors.

Y-L. Lee, D. Lee, X. Renshaw Wang, H. N. Lee, D. Morgan, Y. Shao-Horn.

36. MRS Communications Vol. 6 No. 3, 204-209 (2016).

Enhancement of oxygen surface exchange on epitaxial La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-delta thin films using advanced heterostructured oxide interface engineering.

Dongkyu Lee, Yueh-Lin Lee; Xiao Renshaw Wang et al.

2015

35. Science Vol. 349 pp. 716-719 (2015). [Link]

Imaging and Control of Ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures.

X. Renshaw Wang# et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1409.0520 # corresponding author.

34. Scientific Reports 5, 18282 (2015).

Parallel charge sheets of electron liquid and gas in La0.5Sr0.5TiO3 heterostructure.

X. Renshaw Wang# et al. (# corresponding author)

33. Science Vol. 349 no. 6253 pp. 1202-1205 (2015). [Link]

Critical behavior at a dynamic vortex insulator-to-metal transition.

N. Poccia, T. I. Baturina, F. Coneri, C. G. Molenaar, X. Renshaw Wang, Ginestra Bianconi, Alexander Brinkman, Hans Hilgenkamp, Alexander A. Golubov, Valerii M. Vinokur.

32. APL materials 3. 0806101 (2015).

Strain accommodation through facet matching in La1.85Sr0.15CuO4/Nd1.85Ce0.15CuO4 ramp-edge junctions

M. Hoek, F. Coneri, N. Poccia, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06598

31. Scientific Reports 5, 13314 (2015).

Tailoring the two-dimensional electron gas at polar ABO3/SrTiO3 interfaces for oxide electronics.

C. J. Li, Z. Q. Liu, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

30. Scientific Reports 5, 8677 (2015).

Analysis of low-field isotropic vortex glass containing vortex groups in YBa2Cu3O7-x thin films visualized by scanning SQUID microscopy.

F. S. Wells, A. V. Pan, X. Renshaw Wang, S. A. Fedoseev, and H. Hilgenkamp

29. Advanced Materials Interfaces 2, 1400437 (2015).

Nature of electron scattering in LaAlO3/SrTiO3 interfaces near the critical thickness.

C. J. Li, W. M. Lü, X. Renshaw Wang et al.

28. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 28, 1267-1272 (2015).

Manipulating electronic states at oxide interfaces using focused micro X-rays from standard lab-sources.

N. Poccia#, A. Ricci, F. Coneri, M. Stehno, G. Campi, N. Demitri, G., X. Renshaw Wang#, H. Hilgenkamp Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0177 # corresponding author

2014

27. Superconducting Science & Technology 27, 044017 (2014).

Effect of high oxygen pressure annealing on superconducting Nd1.85Ce0.15CuO4 thin films by pulsed laser deposition from Cu-enriched targets.

M. Hoek, F. Coneri, D. P. Leusink, P. D. Erkes. X. Renshaw Wang and H. Hilgenkamp. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1507.06613

26. Phys. Rev. B 90, 125156 (2014).

Biaxial strain induced transport property changes in different atomically tailored SrTIO3-based systems.

Z. Hang, Z. Q. Liu, M. Yang, S. W. Zeng, A. Annadi, W. M. Lu, X. L. Tan, P. F. Chen, L. Sun, X. Renshaw Wang et al.

2013

25. Journal of Applied Physics 115, 213706 (2014).

Large Spectral Weight Transfer in Optical Conductivity of SrTiO3 Induced by Intrinsic Vacancies.

T. C. Asmara, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1206.6686

24. Phys. Rev. B - RapidCommunications 88, 161107(2013).

Conducting channel at the LaAlO3/SrTiO3 interface.

Z. Huang, X. Renshaw Wang et al.

23. Phys. Rev. B - Rapid Communications 87, 201102(2013) .

Fourfold Oscillation in Anisotropic Magnetoresistance and Planar Hall Effect at the LAO/STO Heterointerfaces: Effect of Carrier Confinement on Magnetic Interaction.

Annadi, Z. Huang, K. Gopinadhan, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1304.1619

2012

22. ACS Nano 7, 10572-01581 (2013).

Tuning the Interface Conductivity of LaAlO3/SrTiO3 Using Ion Beam Implications for Patterning.

Sinu Mathew, A. Annadi, Taw Kui Chan, Teguh Citra Asmara, Da Zhan, Xiao Renshaw Wang et al.

21. Nature Communications 4, 1838 (2012). (Selected as Science Magazine Editors' Choice: Jelena Stajic, Unexpected Conductivity, Science 14 June 2013: Vol. 340 no. 6138 p. 1267).

Anisotropic Two Dimensional Electron Gas at the LaAlO3/SrTiO3 (110) Interface.

A. Annadi, Q. Zhang, X. Renshaw Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1208.6135

20. Phys. Rev. B 86, 045124 (2012).

Metallic State in La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films with n-type Charge Carriers.

S.W. Zeng, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1207.5914

19. Appl. Phys. Lett. 101, 183105 (2012).

Large Room-temperature Quantum Linear Magnetoresistance in Multilayered Epitaxial Graphene: Evidence for Two-dimensional Magnetotransport.

R. S. Singh, Xiao Wang et al.

18. Phys. Rev. B 85, 155114 (2012).

Magnetic-field Induced Resistivity Minimum with In-plane Linear Magnetoresistance of the Fermi Liquid in SrTiO3-x Single Crystals.

Z.Q. Liu, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1205.1305

17. AIP Advances 2, 012147 (2012).

Atomically Flat Interface Between A Single-terminated LaAlO3 Substrate And SrTiO3 Thin Film Is Insulating.

Z. Q. Liu, Z. Huang, W. M. Lü, K. Gopinadhan, X. Wang et al.

16. Review of Scientific Instruments 83, 063302 (2012).

Electrical Shielding Box Measurement of the Negative Hydrogen Beam from Penning Ion Gauge Ion Source.

T. Wang, Z. Yang, P. Dong, J. D. long, X. Z. He, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

15. Superconductor Science and Technology 25, 124003 (2012).

The Influence of La Substitution and Oxygen Reduction in Ambipolar La-doped YBa2Cu3Oy Thin Films.

S.W. Zeng, Z. Huang, X. Wang et al.

14. Appl. Phys. Lett, 101, 223105 (2012).

Tailoring the Electronic Properties of SrRuO3 Films in SrRuO3/LaAlO3 Superlattices

Z. Q. Liu, Y. Ming, W. M. Lu, Z. Huang, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.3010

13. Phys. Rev. B 86, 085450 (2012)

Electronic Correlation and Strain Effects at the Interfaces Between Polar and Nonpolar Complex Oxides

A. Annadi, A. Putra, Z. Q. Liu, X. Wang et al.

12. Appl. Phys. Lett. 101, 231604 (2012)

Evolution of Variable Range Hopping in Strongly Localized Two Dimensional Electron Gas at NdAlO3/SrTiO3 (100) Heterointerfaces.

A. Annadi, A. Putra, A. Srivastava, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1302.1411

2011

11. Nature Communications 2, 188 (2011). [Link]

Electronic Phase Separation at the LaAlO3/SrTiO3 Interface.

Ariando#, X. Wang# et al. # equally contributed with my PhD supervisor. ESI Highly Cited Paper.

10. Phys.Rev. B. 84, 075312 (2011). [Link]

Magnetoresistance of 2D and 3D Electron Gas in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures: Influence of Magnetic Ordering, Interface Scattering and Dimensionality.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.5290

9. Appl. Phys. Lett. 98, 081916 (2011).(selected for the March 2011 issue of Virtual Journal of Ultrafast Science - Virt. J. Ultrafast Sci.,Vol. 10, Issue 3/Condensed Matter Physics)

Static and Ultrafast Dynamics of Defects of SrTiO3 in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures.

X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1411.0551

8. Phys. Rev. Lett. 107, 146802 (2011)

Metal-Insulator Transition in SrTiO3-x Thin Film Induced by Frozen-out Carriers.

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, Y.L. Zhao, X. Wang et al.

7. Appl. Phys. Lett. 99, 172103 (2011) (Journal highlight).

Metal-Insulator Transition at A Depleted LaAlO3/SrTiO3 Interface: Evidence for Charge Transfer Variations Induced by SrTiO3 Phase Transitions.

W.M. Lü, X. Wang et al.

6. Appl. Phys. Lett. 99, 012112 (2011)

Electrical Measurement of Non-destructively p-type Doped Graphene Using Molybdenum Trioxide.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al.

5. Appl. Phys. Lett. 98, 193113 (2011)

Room Temperature Ferromagnetism in Partially Hydrogenated Epitaxial Graphene.

Lanfei Xie, Xiao Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

4. Appl. Phys. Lett. 98, 041904 (2011)

Defect Dynamics and Spectral Observation of Twinning in Single Crystalline LaAlO3 under Sub-Bandgap Excitation.

J.Q. Chen, X. Wang et al.

3. Phys. Rev. B. 84, 165106 (2011).

Reversible metal-insulator transition in LaAlO3 thin films mediated by intragap defects: An alternative mechanism for resistive switching

Z.Q. Liu, D.P. Leusink, W.M. Lü, X. Wang et al. Author's version on arXiv: http://arxiv.org/abs/1110.1595

2. AIP Advances 1, 022109 (2011).

A New Route to Graphene Processing by Selective Laser Ablation.

S. Dhar, A.R. Barman, G.X. Ni, X. Wang et al.

2010

1. Appl. Phys. Lett. 97, 203112 (2010).

Rayleigh-instability-driven Simultaneous Morphological and Compositional Transformation from Co Nanowires to CoO Octahedra.

X.H. Huang, Z.Y. Zhan, X. Wang et al.

1. Hole doping of graphene

United State Patent No. (2016) : US 9269773B2
Russia Patent No. (2015) : 2565336
Japan Patent No. (2015) : 5814348
China Patent No. (2016) : ZL 201180022146.0

Wei Chen, Zhengyu Chen, Thye Shen Andrew Wee, Lanfei Xie, Xiao Wang, Jiatao Sun, Ariando

20. Seminar at the Electron Microscopy Laboratory of Peking University, Peking University, Beijing, China. (2018.07.03)

19. Seminar at the Institute of Physics, Beijing, China. (2018.07.02)

18. Seminar at the School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University, Beijing, China. (2018.06.30)

17. Seminar at the Spintronics Institute, The University of JiNan & the School of Physics, Shandong Univeirsty, JiNan, China. (2018.06.29)

16. Seminar at the School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, China. (2018.06.26)

15. Seminar at the School of Physics, the Lanzhou Univeristy, China. (2018.06.23)

14. Seminar at the School of Physics, Northwest Univeristy, China. (2018.06.21)

13. Seminar at ISEM, the University of Wollongong, Australia (2018.06.14)

12. Seminar at the School of Material Science and Engineering, the University of New South Wales, Australia (2018.06.13)

11. 1st Workshop of the Melbourne Condensed Matter Community (MC)2, Swinburne University of Technology, Australia (2018.06.08)

10. 2018 Global Workshop on Functional Materials and Devices (GW-FMD 2018), Singapore (2018.01) (Talk: Exploration of Electronic correlation at interfaces)

9. APS march meeting, Denver, USA (2014.03) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films)

8. FOM meeting, The Netherlands (2014.01) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films)

7. WOE20, Singapore, Singapore. (2013.09) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films & Poster: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films).

6. MESA+ Meeting, Enschede, The Netherlands. (2013.09) (Oral presentation: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films & Poster: Critical thickness for ferromagnetism in insulating LaMnO3 films).

5. Frontiers in Electronic Materials: Correlation Effects and Memristive Phenomena, Aachen, Germany. (2012.06) (Oral presentation: Is It Possible for a La0.5Sr0.5TiO3 Fermi Liquid to Exist in a Confined Two-dimensional System?)

4. ICMAT, Singapore. (2011.06) (Oral presentation: Magnetoresistance Anisotropy in LaAlO3/SrTiO3 Interfaces)

3. IPS meeting, Singapore, Singapore. (2011.02) (Oral presentation: Electronic Phase Separation at LaAlO3/SrTiO3 Interface)

2. APS March Meeting, Portland, USA. (2010.03) (Oral presentation I: Signature of Phase Separation in LaAlO3/SrTiO3 from Magnetoresistance Studies & Oral presentation II: Structural and dynamical studies of the LaAlO3/SrTiO3 interface)

1. ICMAT, Singapore. (2009.06) (Oral presentation & poster: Femto-second laser excitation studies of oxide thin films and heterostructures)


1. Fabrication of strongly correlated electronic systems and layered-2D materials;

2. Electronic property characterization of materials and electronic devices;

3. Magnetism. Search new magnetic phenomena and explore novel spintronic applications;

4. Flexible electronics and spintronics toward wearable devices.